ALGEMENE VOORWAARDEN MYDAILYSCARFS

 

Definities

 1. Mydailyscarfs: Mydailyscarfs, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 80332528.
 2. Consument: degene met wie Mydailyscarfs een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Mydailyscarfs en consument samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Mydailyscarfs.
 5. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de consument of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Mydailyscarfs hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Mydailyscarfs hanteert voor haar producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Mydailyscarfs te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Mydailyscarfs niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (badkleding etc.)
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@mydailyscarfs.nl
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Mydailyscarfs, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 4. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de consument. De Track and Trace code dient door de klant bewaard te worden totdat uw retour bij ons is verwerkt.

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Mydailyscarfs blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Mydailyscarfs op grond van wat voor met Mydailyscarfs gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Mydailyscarfs zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Mydailyscarfs een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Mydailyscarfs het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

 

Levertijd 

 1. Mydailyscarfs streeft ernaar om de bestellingen zo spoedig mogelijk te verwerken (1/2 werkdagen)

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Mydailyscarfs niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Mydailyscarfs, bij gebreke waarvan Mydailyscarfs niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Ruilen 

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking
 • het product nog niet is gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen en op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

RETOURNEREN

U kunt uw bestelling altijd binnen 14 dagen na aankoop aan ons retourneren. Dit betreft niet de artikelen die zijn afgeprijsd. 

Als een product niet aan uw verwachtingen voldoen en u deze wilt retourneren, dan dient u het product met alle geleverde toebehoren en in originele en goede staat aan ons te retourneren. U retourneert uw artikel op eigen kosten in de originele verpakking. U kunt mailen naar info@mydailyscarfs.nl om uw retour aan te melden. Vermeld hierbij uw ordernummer en eventuele reden van retourneren.

 

Wanneer u uw retourzending hebt geretourneerd, bewaar dan altijd uw Track en Trace totdat uw retour bij ons is verwerkt. Indien uw retour in goede orde is ontvangen, krijgt u het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 14 werkdagen na ontvangst teruggestort op uw rekening waarmee betaald is.

 

Retouradres:

Mydailyscarfs

Orinocodreef 23

3563ST Utrecht

Nederland